Midnattssolsrallyt 2006 Knut Larsen/Arne Doleryd, Vovo PV 544
Midnattssolsrallyt 2006

Knut Larsen/Arne Doleryd, Vovo PV 544                  3441